PROJEKT
    Sochy na kruhových objezdech v Dubí a v Teplicích
    
Radka Müllerová a Stanislav Müller
     
 
   

O PROJEKTU / obecně

1. Cíl projektu
Hlavním cílem realizace soch na kruhových objezdech je dlouhodobý umělecký program s několikaletým plánem, který na mezinárodní úrovni a za účasti zahraničních i domácích umělců pomůže vytvořit novou tvář veřejného prostoru na dopravní trase E-55. Projekt přispěje k obohacení prostranství monumentálními realizacemi a zejména zatraktivní hluché místo kruhových objezdů současným výtvarným uměním. V první fázi projektu pro rok 2006-2007 se připravuje 1. realizace sochy, kterou vybrali představitelé Městského úřadu Dubí pod patronací paní starostky Ilony Smítkové. Dalšími důležitými faktory v realizaci soch jsou kladná vyjádření Policie ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR, která naleznete v příloze tohoto projektu. Realizovaná socha na kruhovém objezdu se dnem osazení stane majetkem města, které se zaváže k opatrovnictví sochy a převezme na sebe majetko-právní vztah o údržbě a vlastnictví sochy včetně středového ostrůvku.
Vize dalších soch na kruhových objezdech v blízkosti E-55 je v momentálním výhledu 3 let, kde následující lokalitou pro sochu, budou Teplice. Vyjádření Magistrátu Teplice pod záštitou pana primátora Jaroslava Kubery naleznete také v příloze.

2. Vymezení cílové skupiny
Sochy na okružních křižovatkách pomohou realizovat projekt nové, současné podoby veřejného prostoru, zatraktivní a zpříjemní příjezdová místa měst jak těm, kdo městem jen projíždějí, tak samotným obyvatelům a vznikne něco, co bude pomyslně nahrazovat pocit daného místa, jakýsi symbol – znak, lehce zapamatovatelný, který místo vybaví. Sochy budou mít jistě vliv na turismus a dopravu.

3. Územní působnost projektu
Veřejný prostor kruhových objezdů působí na první dojem jako primární regionální záležitost, v momentě, kdy začneme uvažovat o sochách, o současném umění ve veřejném prostoru a monumentální realizaci, mizí toto regionální zařazení a projekt funguje na mezinárodní úrovni.

4. Místo realizace
Okružní křižovatka v Dubí (Pozorka, u vietnamské tržnice na E-55), Teplice - Hřbitovní ul..

5. Popis výchozího stavu
V současnosti jsou vybrané návrhy na realizaci soch s ohledem na jejich umístění s tím, že město podporuje jejich vznik a bude participovat na přepravě a umístění monumentů. V jednání jsou materiální sponzoři ohledně finálního výběru materiálu (beton).

5.1. Stručný popis výchozího stavu u žadatele a jeho okolí.
Na základě všech důležitých povolení a souhlasů, které vyplývají z vlastnictví komunikace (Ředitelství silnic a dálnic ČR), z vlastnictví kruhových objezdů jako staveb samotných (příslušná města) a vyjádření Policie ČR k umístění soch je projekt ve fázi návrhu, modelu a věcných kalkulací, na jejichž základě se vybírá materiál soch.


Partneři: Mgr.A. Stanislav Müller, Jan Matura (stavební firma), město Dubí, město Teplice a další.


5.2. Zdroje vstupních informací, způsob jejich zpracování a vyhodnocení
Postup práce na projektu: samotná socha bude vymodelovaná v měřítku 1:1 z hlíny. Na základ hliněného jádra se vytvoří negativní formy do kterých se udusá finální materiál – pravděpodobně beton. Socha bude mít železnou konstrukci, bude vyráběna po dílech a ty se pak pomocí jeřábu umístí a sestaví na střed kruhového ostrůvku ve finální podobě. Stavební firma provedla finanční náhled projektu a ten je opět součástí projektu. Výběr betonu upřednostňujeme pro jeho surovost a zároveň je pro nás moderním materiálem, z kterého čerpá i současná architektura.


6. Předpokládaný konečný přínos a efekt pro cílovou skupinu
Celkové zatraktivnění prázdného místa kruhového objezdu současným uměním. Sochy přispějí k propagaci města v návaznosti na turistický ruch.

7. Předpokládaný konečný přínos a efekt pro poskytovatele
Poskytovatel , Ústecký kraj, bude uváděn jako donátor soch na tabuli - desce, která bude k tomuto účelu vyrobena, představitelé Ústeckého kraje slavnostně sochu odhalí, poskytovatel bude vždy zmíněn v tisku a v materiálech které budou souviset s propagací soch.

8. Časový plán předpokládané realizace zpracovaný do jednotlivých etap
Projekt je realizován v období od 1. ledna 2006 do 30. července 2007.

I. Etapa 1. ledna – 31. května 2006
Uzavření smluvních vztahů v písemné podobě(majetko-právní vztah vlastnictví sochy,
materiální spolupráce s firmami a další…) a model sochy v měřítku 1:1, včetně podrobného
technického popisu a harmonogramu práce.

II. Etapa 1. června – 31. prosince 2006
Vlastní modelování sochy a práce na formách pro odlitek.

III. Etapa 1. ledna – 31. května 2007
Odlévání sochy, úprava místa pro sochu a finální osazení.

IV. Etapa červen 2007
Slavnostní odhalení sochy.


8.1 Termín ukončení realizace projektu
30. 6. 2007